ترجمه مقاله

intestinal obstruction

دیکشنری انگلیسی به فارسی

انسداد روده
ترجمه مقاله