ترجمه مقاله

intermigrated

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مهاجرت می کند
ترجمه مقاله