ترجمه مقاله

interaxial

دیکشنری انگلیسی به فارسی

interaxial
ترجمه مقاله