ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

intellection

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اندیشه، تعقل، تفهم
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ