ترجمه مقاله

instil

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تزریق، کم کم تزریق کردن، کم کم فهماندن، اهسته القاء کردن، چکه چکه ریختن، چکاندن
ترجمه مقاله