ترجمه مقاله

installs

دیکشنری انگلیسی به فارسی

نصب می کند، نصب کردن، کار گذاشتن، منصوب نمودن
ترجمه مقاله