ترجمه مقاله

install

دیکشنری انگلیسی به فارسی

نصب، نصب کردن، کار گذاشتن، منصوب نمودن
ترجمه مقاله