ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

inserting

دیکشنری انگلیسی به فارسی

قرار دادن، الحاق کردن، داخل کردن، در میان گذاشتن، در جوف چیزی گذاردن، جا دادن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ