ترجمه مقاله

inquietude

دیکشنری انگلیسی به فارسی

رنج، بی قراری، اشفتگی، دلواپسی، اضطراب، تشویش، ناراحتی
ترجمه مقاله