ترجمه مقاله

infrascapularis

دیکشنری انگلیسی به فارسی

infrascapularis
ترجمه مقاله