ترجمه مقاله

infrascapular

دیکشنری انگلیسی به فارسی

infrascapular
ترجمه مقاله