ترجمه مقاله

inflate

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تورم، باد کردن، پر از باد کردن، متورم شدن، پف کردن
ترجمه مقاله