ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

inedible

دیکشنری انگلیسی به فارسی

غیر خوراکی، غیر قابل خوردن، نخوردنی، ناخوردنی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ