ترجمه مقاله

Indo-Iranian language

دیکشنری انگلیسی به فارسی

زبان هندو ایرانی
ترجمه مقاله