ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

indirect expression

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بیان غیر مستقیم
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ