ترجمه مقاله

Indian potato

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سیب زمینی هند
ترجمه مقاله