ترجمه مقاله

inadequateness

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ناکافی بودن
ترجمه مقاله