ترجمه مقاله

impermeability

دیکشنری انگلیسی به فارسی

نفوذپذیری، نفوذ ناپذیری، نشت ناپذیری، ناتراوایی
ترجمه مقاله