ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

impact

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تأثیر، ضربه، اصابت، اثر شدید، ضربت، ضرب، تماس، بهم فشردن، پیچیدن، زیر فشار قرار دادن، با شدت ادا کردن، با شدت اصابت کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ