ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

immingled

دیکشنری انگلیسی به فارسی

جاذب، بهم امیختن، مخلوط کردن، در هم امیختن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ