ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

immingle

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گمراه کننده، بهم امیختن، مخلوط کردن، در هم امیختن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ