ترجمه مقاله

II Corinthians

دیکشنری انگلیسی به فارسی

دوم قرنتیان
ترجمه مقاله