ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

idiot

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ادم سفیه و احمق، خرفت، لاده
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ