ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

hysteresis

دیکشنری انگلیسی به فارسی

هیسترزیس
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ