ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

hypothermal

دیکشنری انگلیسی به فارسی

هیپوترمال، نیم گرم، نسبتا گرم، وابسته به تقلیل درجه حرارت
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ