ترجمه مقاله

hydrophones

دیکشنری انگلیسی به فارسی

هیدروفن ها
ترجمه مقاله