ترجمه مقاله

hydrophane

دیکشنری انگلیسی به فارسی

هیدروفن، نوعی سنگ سیلیسی یا عین الهر
ترجمه مقاله