ترجمه مقاله

hurricanes

دیکشنری انگلیسی به فارسی

طوفان ها، طوفان، گردباد، تندباد، طوفان شدید
ترجمه مقاله