ترجمه مقاله

hurricane

دیکشنری انگلیسی به فارسی

طوفان، گردباد، تندباد، طوفان شدید
ترجمه مقاله