ترجمه مقاله

human waste

دیکشنری انگلیسی به فارسی

زباله های انسانی
ترجمه مقاله