ترجمه مقاله

human face

دیکشنری انگلیسی به فارسی

چهره انسان
ترجمه مقاله