ترجمه مقاله

human dynamo

دیکشنری انگلیسی به فارسی

دینامو انسان
ترجمه مقاله