ترجمه مقاله

horse-trade

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تجارت اسب، بازار گرمی و چانه زنی در معاملات
ترجمه مقاله