ترجمه مقاله

homogeny

دیکشنری انگلیسی به فارسی

همگنی، همانندی، تشابه، ایجاد جنسی شبیه خود، همانندی در نتیجه داشتن یک اصل
ترجمه مقاله