ترجمه مقاله

hitched

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پیوست، هل دادن، تکان دادن، بستن، انداختن
ترجمه مقاله