ترجمه مقاله

hit-or-miss

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ضربه یا دست، برحسب تصادف، اتفاقا، تصادفا
ترجمه مقاله