ترجمه مقاله

hippoid

دیکشنری انگلیسی به فارسی

هیپوئید
ترجمه مقاله