ترجمه مقاله

hexagons

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شش گوشه، شش گوش، شش پهلو
ترجمه مقاله