ترجمه مقاله

heterotaxy

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ناهماهنگی
ترجمه مقاله