ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

heterogeneal

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ناهمگن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ