ترجمه مقاله

hence

دیکشنری انگلیسی به فارسی

از این رو، بنابر این، از این جهت، پس از این، یعنی
ترجمه مقاله