ترجمه مقاله

hems

دیکشنری انگلیسی به فارسی

هام، سجاف، لبه، سبحاف اهم، لبه دار کردن، تمجمج کردن، احاطه کردن، حاشیه دار کردن، سجاف کردن، کناره دار کردن، سینه صاف کردن
ترجمه مقاله