ترجمه مقاله

hemicephalous

دیکشنری انگلیسی به فارسی

همجنسگرایی
ترجمه مقاله