ترجمه مقاله

heliophilous

دیکشنری انگلیسی به فارسی

هلیوفیلوس
ترجمه مقاله