ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

heat of condensation

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گرما از چگالی
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما