ترجمه مقاله

heat exhaustion

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گرمازدگی
ترجمه مقاله