ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

heart-to-heart

دیکشنری انگلیسی به فارسی

دل به دل، بطور خودمانی و صمیمانه، صمیمی، خودمانی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ