ترجمه مقاله

headdresses

دیکشنری انگلیسی به فارسی

هدایا، ارایش مو، روسری زنانه، عمامه، پوشاک سر، ارایش سر
ترجمه مقاله