ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

half-wit

دیکشنری انگلیسی به فارسی

نیمه عصبانی، کم ذوق، ادم احمق و نادان، ابله، کودن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما