ترجمه مقاله

hagiographer

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کارگر، نویسنده شرح حال مقدسین
ترجمه مقاله